Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begripsomschrijvingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

FacilityXL: de website www.facilityxl.nl, het FacilityXL Platform en de ondersteunende diensten door FacilityXL;

Contractant: degene die een contract af wil sluiten via FacilityXL met één van de deelnemende Facilitaire Leveranciers, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn;

Facilitaire Leverancier: Leverancier van facilitaire diensten zoals energie, telecom, afvalverwerking, supplies & solutions, automatisering, gebouwenbeheer, mobiliteit en hrm met wie de contractant na tussenkomst van FacilityXL een dienstenovereenkomst heeft aangegaan, waarop de algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier van toepassing zijn;

Dienstenovereenkomst: Een overeenkomst tussen contractant en een Leverancier voor facilitaire diensten te leveren door een Leverancier.

Partner: Partner van FacilityXL zoals o.a. een inkoopcollectief, inkooporganisatie, intermediair, branchevereniging, franchiseorganisatie, verkooporganisatie en coöperaties welke een samenwerkingsovereenkomst is aangegaan met FacilityXL, waarvan relaties contractanten kunnen zijn;

Samenwerkingsovereenkomst: de afspraken vastgelegd in een formulier, document of op een andere wijze, op grond waarvan door FacilityXL één of meer diensten worden verricht;

Diensten: de door FacilityXL te verrichten diensten zoals informatieverstrekking, automatische postcode controle, bemiddeling tussen contractant en Facilitaire Leveranciers, verkoop van Facilitaire Diensten;

Zaken: de bemiddeling tussen de contractant die een overeenkomst heeft gesloten met één van de Facilitaire Leveranciers en deze Facilitaire Leveranciers door FacilityXL.

Artikel 2: Onderwerp

FacilityXL verricht één of meer diensten zoals omschreven in de Samenwerkingsovereenkomst. Wijzigingen in de omvang en/of de inhoud van een dienst dienen schriftelijk te worden overeengekomen en zullen alsdan onderdeel uitmaken van de overeenkomst.

Artikel 3: Bepalingen

Door gebruik te maken van de diensten van FacilityXL verklaar jij kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaar je tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor FacilityXL niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

De dienstverlening van FacilityXL aan contractant stopt nadat contractant is aangesloten bij één van de deelnemende Facilitaire Leveranciers dan wel te horen heeft gekregen dat hij/zij door, maar niet beperkt tot, technische dan wel administratieve beperkingen geen gebruik kan maken van de diensten van de Facilitaire Leverancier. Na aansluiting dan wel afwijzing van het via FacilityXL aangevraagde abonnement bij de Facilitaire Leverancier is er geen sprake meer van een overeenkomst in welke hoedanigheid dan ook tussen FacilityXL en contractant en kan contractant vervolgens geen aanspraak meer maken op de door FacilityXL geleverde diensten, dit ter beoordeling van FacilityXL.

Artikel 4: Medewerking door de contractant

De contractant zal voor zover zulks redelijkerwijs nodig is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst. Hij zal o.a. noodzakelijke gegevens aan FacilityXL verstrekken, aan werknemers van FacilityXL of aan door FacilityXL ingeschakelde derden en zal maatregelen treffen zodat FacilityXL haar diensten naar behoren kan verlenen.

De werknemers van FacilityXL of van de door FacilityXL ingeschakelde derden zullen zich houden aan de toegangsregelingen en/of veiligheidsmaatregelen van de contractant, zoals aangegeven in de overeenkomst.

Artikel 5: Geheimhouding

Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij. Login-gegevens en wachtwoorden dienen alleen voor persoonlijk gebruik door de contractant en mogen nooit openbaar gemaakt worden op wat voor manier dan ook.

Artikel 6: Eigendom en intellectuele eigendomsrechten

De overeenkomst strekt niet tot overdracht van de eigendom van zaken en programmatuur, en/of van de intellectuele eigendomsrechten op de zaken en programmatuur die FacilityXL aanwendt bij het verrichten van de dienst.

De intellectuele eigendomsrechten op de eventueel ter uitvoering van de overeenkomst door FacilityXL vervaardigde gegevens, zoals rapporten, adviezen en documentatie, berusten bij FacilityXL. De contractant verkrijgt een niet-exclusief gebruiksrecht op de gegevens beperkt tot het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt.

Indien derden met betrekking tot de zaken, de programmatuur of de in het tweede lid bedoelde gegevens rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zoals inbeslagneming, dient de contractant hen terstond van de rechten van FacilityXL op de hoogte te stellen. De contractant dient FacilityXL terstond in te lichten.

Artikel 7: Tarieven

Alle op FacilityXL vermelde tarieven of tarieven die op een andere wijze zijn gecommuniceerd, zijn afkomstig van de Facilitaire Leveranciers en zijn onder voorbehoud, alle prijzen zijn genoemd in euro’s en zijn, indien niet specifiek vermeld, exclusief 21% BTW. Tarieven zoals abonnementskosten, netwerkkosten, belastingen, aansluitkosten, modemkosten en andere gerelateerde kosten zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds gewijzigd worden. Contractanten die door de Facilitaire Leverancier daadwerkelijk zijn geactiveerd, zullen vanaf het moment van afsluiten geen relatie meer hebben met FacilityXL, contractanten zullen door de betreffende Facilitaire Leverancier op de hoogte worden gehouden van tussentijdse wijzigingen in de tarieven. FacilityXL zal hier verder geen invloed op uit kunnen oefenen en kan hiervoor nooit aansprakelijk gesteld worden en verantwoordelijk worden gehouden.

Artikel 8: Beschikbaarheid van diensten van Facilitaire Leveranciers

Alle informatie op FacilityXL is onder voorbehoud en is afhankelijk van een groot aantal externe factoren zoals, maar niet beperkt tot: vertraging door derden, technische haalbaarheid met betrekking tot aanwezige telefoonlijnen, foutieve informatie in de database en/ of website van de Facilitaire Leveranciers en de afstand tussen het aansluitpunt van de contractant en de daarbij behorende wijkcentrale. FacilityXL kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste informatie met betrekking tot de al dan niet correcte weergave van beschikbaarheid voor de postcode van contractant. Contractant kan dan ook nooit een schadeclaim indienen bij FacilityXL aangezien FacilityXL zich niet verantwoordelijk stelt voor onjuiste informatie, jij stemt hier automatisch mee in als je gebruik maakt van de diensten van FacilityXL zoals vermeld in de algemene voorwaarden.

Artikel 9: Betaling

De Facilitaire Leverancier brengt de door de contractant verschuldigde bedragen door middel van een nota in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de Facilitaire Leverancier aangegeven bank- of girorekening, op de wijze en binnen de termijn als is vermeld op de nota. Indien geen termijn op de nota is vermeld, zal een betalingstermijn van 30 dagen gelden. Betalingen zullen door de Facilitaire Leverancier worden verwerkt zonder tussenkomst van FacilityXL. FacilityXL kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor problemen tussen contractant en de Facilitaire Leverancier en niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als gevolg hiervan.

Indien de contractant niet tijdig heeft betaald, deelt de Facilitaire Leverancier hem of haar dit schriftelijk mede en stelt daar bij een nadere termijn van betaling vast. Is ook binnen de nadere termijn niet betaald, dan is de contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Artikel 10: De overeenkomst

De overeenkomst tussen contractant en FacilityXL wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en FacilityXL wordt na verloop van de in afhandeling dan wel in aanvraag zijnde abonnementen van contractant bij de betreffende Facilitaire Leverancier automatisch beëindigd.

De overeenkomst tussen contractant en de Facilitaire Leverancier wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeenkomst tussen contractant en de Facilitaire Leverancier wordt na verloop van de overeengekomen termijn stilzwijgend verlengd met de in de overeenkomst vastgelegde voorwaarden.

De Facilitaire Leveranciers en de contractant kunnen de overeenkomst uitsluitend opzeggen, met inachtneming van het in de door FacilityXL verstrekte algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier bepaalde, tegen en na het verstrijken van de overeengekomen (verlengings)termijn, tenzij met de contractant anders is overeengekomen;

De contractant ervoor kiest de contractueel overeengekomen boete in geval van tussentijdse beëindiging van de overeenkomst te voldoen;

De opzegging dient rechtstreeks te geschieden bij de Facilitaire Leverancier met inachtneming van een termijn zoals aangegeven in de door FacilityXL verstrekte leveringsvoorwaarden van de Facilitaire Leverancier, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 11: Ontbinding

Elk der partijen genoemd in artikel 1 is, in aanvulling op de gronden vermeld in de wet waarop ontbinding mogelijk is, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de wederpartij:

surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend;

in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

Artikel 12: Aansprakelijkheid

FacilityXL is niet aansprakelijk voor schade die de contractant lijdt door tekortkomingen van FacilityXL bij de uitvoering van de overeenkomst voor onbepaalde tijd.

De contractant die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal FacilityXL vrijwaren tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade.

Artikel 13: Statistische informatie

De FacilityXL websites maken gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de FacilityXL website(s) (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de FacilityXL website(s) gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Jij kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de FacilityXL website(s) kunt benutten.

Door gebruik te maken van de FacilityXL website(s) geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 14: Privacy beleid

Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met het privacybeleid van FacilityXL. Ons volledige privacybeleid is na te lezen op deze pagina.

Artikel 15: Rechten voorbehouden

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens of illustraties mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FacilityXL. Ook het gebruik van merk- en productnamen van FacilityXL op zoekmachines gerichte teksten is niet toegestaan.

Artikel 16: Slotbepaling

FacilityXL heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren.

Indien FacilityXL de gewijzigde voorwaarden op bestaande overeenkomsten van toepassing verklaart, zal FacilityXL de wijzigingen tijdig bekend maken via de verschillende informatiekanalen die zij daarvoor beschikbaar heeft. Zij treden alsdan in werking 30 dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die eventueel in de bekendmaking is vermeld.

Met betrekking tot algemene voorwaarden van Facilitaire Leveranciers:

Facilitaire Leveranciers kunnen zonder tussenkomst van FacilityXL hun algemene voorwaarden wijzigen en zullen deze zelf kenbaar maken aan de contractant, FacilityXL heeft geen invloed op beslissingen van Facilitaire Leverancier en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld dan wel verantwoordelijk worden gehouden;

indien de contractant een wijziging in de algemene voorwaarden van Facilitaire Leverancier niet wenst te accepteren, kan hij of zij de overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen bij de Facilitaire Leverancier indien dit is opgenomen in de algemene voorwaarden van de Facilitaire Leverancier waarmee contractant een overeenkomst aangaat;

Opzeggen dient te gebeuren bij de Facilitaire Leverancier volgens de in de algemene voorwaarden van Facilitaire Leverancier vermelde voorwaarden, opzegging van jouw overeenkomst met Facilitaire Leverancier dient niet bij FacilityXL te worden ingediend.

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de overeenkomst zullen worden beslecht door de volgens de wet bevoegde rechter.

Adres/contact

FacilityXL
Atoomweg 474
3542 AB UTRECHT
T +31 (0)88 – 78 90 911
F +31 (0)88 – 78 90 971

info@facilityxl.nl
KvK 52686256
BTW NL850552369B01